Általános
Felhívjuk figyelmét, hogy a Dalashna weboldalának magánszemélyek nem címzettjei.
A Jeney Dalma ev. (székhely: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 49/A., e-mail: dalma@dalashna.com,
telefonszám: +36 70 381 2406, a továbbiakban: Dalashna) elkötelezett ügyfelei és partnerei
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. A Dalashna a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Dalashna bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a jelen
adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.
Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Dalashna milyen adatokat tart
nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül.
Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a
Dalashna nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti
anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Jelen nyilatkozat kizárólag a Dalashna
weboldalaira vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal
elérhető internetes oldalakra nem.
Fogalmak
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A Dalashna által gyűjtött és kezelt adatok
Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel
az Ön személyes és egyéb adatait.
Adatkezeléseink
Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:
  Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat
haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya
nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található
és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
  Ön kérelmezheti a Dalashna-tól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen.
  Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Dalashna indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse,
illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Dalashna indokolatlan késedelem nélkül törölje az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, a Dalashna nélkül törölje, amennyiben az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a
jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.
  Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás
jogával.
Adatfeldolgozás
Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt
adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az
adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a
GDPR szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az
adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére
kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.
WEBlap üzemeltető
Dalashna a Weblap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a
központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren
kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetősége
Az adatkezelés irányelvei
A Dalashna kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz
kötöttség).
  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű
lehet (adattakarékosság elve).
  A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását
csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell.
Tájékoztatáshoz való jog
Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Dalashna által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról. Dalashna az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait.
Dalashna a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Dalashna
munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.
Helyesbítés és törlés
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az
alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Dalashna a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben
azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Dalashna a szükséges időtartamig megőrzi.
Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Dalashna zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha Dalashna az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Tiltakozás adatkezelés ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Dalashna a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy
rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt
probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot
az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert –
választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Dalashna számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a
vonatkozó szerverein találhatók meg.
A Dalashna a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
o  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
o  hitelessége és hitelesítése biztosított;
o  változatlansága igazolható;
o  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Dalashna az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.

A Dalashna a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben,
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Dalashna megtesz minden tőle
elvárható óvintézkedést.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Dalashna rendszerén belül
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72
órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az
incidensről.
Ügyfélkapcsolat
Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele,
kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Elérhetőségek
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Jeney Dalma ev.
Levelezési cím: 1191 Budapest, Vak Bottány utca 49/A.
Email: dalma@dalashna.com
Telefonszám: +36 70 381 2406
Egyéb
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Jeney Dalma ev.-t.
Budapest, 2018. november 1.